Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Näin annamme majoittajille mahdollisuuden vaikuttaa

  Esittelyssä Airbnb:n majoittajaneuvosto ja Airbnb:n majoittajarahasto.
  Kirjoittanut Airbnb 30. lokak. 2020
  Lukemiseen kuluu 5 min
  Päivitetty 28. huhtik. 2021

  Kun Airbnb nyt valmistautuu listautumaan pörssiin, asetamme kumppanuutemme majoittajien kanssa etusijalle toiminnassamme. Olemme tehneet yhteistyötä majoittajajohtajien kanssa eri puolilla maailmaa ja käynnistämme nyt virallisen ohjelman kutsuaksemme majoittajia vaikuttamaan. Samalla haluamme tarjota majoittajille mahdollisuuden osallistua yhtiömme menestykseen.

  Yhteistyömme koostuu kahdesta yhtä tärkeästä osasta:
  • Majoittajaneuvosto: edustava joukko Airbnb-majoittajia, jotka tapaavat säännöllisesti Airbnb:n johtajia ja kertovat majoittajayhteisön ideoista ja toiveista. Näin varmistetaan, että majoittajien ajatukset kuullaan.
  • Airbnb:n majoittajarahasto: rahasto, jolla tuetaan majoittajayhteisöämme nyt ja tulevaisuudessa. Aikomuksemme on sijoittaa rahastoon alkupääomaksi 9,2 miljoonaa Airbnb:n osaketta.

  Tarjoamme majoittajille kontaktipinnan Airbnb:n johtajiin ja panostamme ohjelmiin ja aloitteisiin, jotka tukevat majoittajayhteisöä – samalla varmistetaan, että majoittajayhteisön ääni tulee kuulluksi, kun otamme seuraavan askeleen yhtiönä.

  Tiedämme, että teillä on kysymyksiä, joten seuraavassa on vastauksia joihinkin niistä.

  Mikä on majoittajaneuvoston tehtävä? Mihin majoittajaneuvosto voi vaikuttaa?
  Majoittajaneuvosto tuo Airbnb-majoittajien äänen Airbnb:n johdon kuuluviin. Majoittajaneuvoston jäsenet tapaavat Airbnb:n edustajien kanssa kuukausittain ja osallistuvat vuosittain viralliseen majoittajafoorumiin
  Airbnb:n johtajien kanssa. Tällä foorumilla majoittajaneuvosto voi esittää majoittajayhteisöltä kerättyjä ehdotuksia. Lisäksi majoittajaneuvosto kertoo säännöllisesti edistymisestämme majoittajayhteisölle.

  Yksi tärkeä osa majoittajaneuvoston tehtävää on kertoa, miten päätämme sijoittaa Airbnb:n majoittajarahaston varoja, kun niitä on saatavilla jaettaviksi. Varoja voidaan käyttää käytäntömuutosten tekemiseen, avustusohjelmiin ja uusien tuotekonseptien kehittämiseen. Ennen sitä neuvosto voi kuitenkin vaikuttaa Airbnb:n kehityslinjoihin ja pitkän aikavälin suunnitelmiin.

  Ketkä muodostavat majoittajaneuvoston ja miten heidät on valittu?

  Vuonna 2021 majoittajaneuvosto koostuu 10–15 jäsenestä, jotka ovat mukana majoittajajohtajat-ohjelmassamme. Mukana on myös majoittajia, jotka toimivat aktiivisesti yhteisökeskuksessamme. Majoittajaneuvoston valinnassa on pidetty huolta siitä, että sen jäsenet edustavat yhteisöämme tasapuolisesti: alueeseen, rotuun, sukupuoleen, sosioekonomiseen taustaan ja majoittajatyyppiin liittyvät näkökohdat on otettu huomioon.

  Majoittajaneuvoston jäsenten ensimmäinen toimikausi kestää vuoden, ja he ovat vastuussa tulevan majoittajaneuvoston jäsenten valintaperusteiden ja -menettelyn määrittämisestä. Esittelemme majoittajaneuvoston jäsenet vuoden loppuun mennessä.

  Miten majoittajaneuvosto edustaa majoittajia Airbnb:n johdolle?
  Majoittajaneuvoston tehtävä on varmistaa, että majoittajat saavat äänensä kuuluviin.

  • Majoittajaneuvosto on virallinen linkki Airbnb:n majoittajien ja yhtiön johdon välillä, ja se osallistuu kuukausittain kokouksiin Airbnb:n edustajien kanssa sekä vuosittain viralliseen majoittajafoorumiin, missä se tuo esiin majoittajien ideoita.
  • Majoittajaneuvosto kertoo kokouksissa tehdyistä päätöksistä ja päivityksistä majoittajayhteisölle säännöllisin väliajoin.
  • Toiminnan käynnistävä majoittajaneuvosto päättää myös tulevien majoittajaneuvoston jäsenten valintamenettelystä ja kehittää muodollisen menettelyn ideoiden keräämiselle majoittajayhteisöltä.
  Majoittajaneuvoston toiminta perustuu jo meneillään oleviin palautetuokioihin ja työpajoihin, joita olemme järjestäneet kerätäksemme palautetta yhteisöltämme ja varmistaaksemme, että majoittajayhteisön ääntä kuullaan. Tässä hengessä haluamme antaa neuvoston jäsenille luvan tiedottaa ohjelman keskeisistä osista. Aloitamme tapaamiset ensimmäisen majoittajaneuvostomme jäsenten kanssa vuoden loppuun mennessä, koska haluamme ottaa heidän ohjeensa huomioon alusta alkaen.

  Miten voin lähettää idean? Miten tiedän, että se todella otetaan käsittelyyn?
  Teemme yhteistyötä toimintansa aloittavan majoittajaneuvoston kanssa luodaksemme muodollisen menettelyn, jonka kautta majoittajat voivat lähettää ideoita esitettäviksi Airbnb:n johtajille virallisilla majoittajafoorumeilla. Aiomme kertoa tästä tarkemmin, kun esittelemme majoittajaneuvoston jäsenet.

  Mikä on rahasto?
  Rahasto on taloudellinen yksikkö, jota käytetään varojen – tässä tapauksessa osakkeiden – hallinnoimiseen ja jonka varoja on tarkoitus käyttää organisaation määrittämiin erityisiin tarkoituksiin tai ohjelmiin. Usein varojen käyttötarkoitukset liittyvät yleishyödyllisiin järjestöihin tai yliopistoihin.

  Rahastoon sijoitetut varat mahdollistavat pitkäaikaisen tuen peruspääoman kautta (tässä tapauksessa tavoite on miljardi dollaria) – peruspääomaa voidaan myös sijoittaa korkotulojen tai kasvun tuottamiseksi, kun se on mahdollista.

  Tässä esimerkki: Yliopistolla saattaa olla 100 miljoonan dollarin lahjarahasto, jota korkotuotot kasvattavat vuosittain 5 %. Näin yliopistolla on mahdollisuus käyttää vuodessa 5 miljoonaa dollaria esimerkiksi stipendeihin ilman, että rahaston arvo vähenee.

  Mikä on Airbnb:n majoittajarahasto?
  Jos Airbnb menestyy, myös majoittajien tulisi hyötyä tästä menestyksestä. Majoittajarahasto on Airbnb:n perustama rahasto, jonka rahoituspohjaa on aluksi tarkoitus kartuttaa 9,2 miljoonalla Airbnb:n osakkeella. Jos ja kun rahaston arvo nousee miljardiin dollariin (USD), aiomme alkaa käyttää miljardin dollarin ylittävät summat Airbnb:n majoittajia tukevien ohjelmien ja aloitteiden rahoittamiseen.

  Kun suunnittelimme tätä ohjelmaa, majoittajat toivoivat etenkin ohjelman olevan joustava. Siksi pyydämme majoittajayhteisöltä uusia ideoita ja palautetta siitä, miten rahaston varoja voidaan käyttää – ja sen seurauksena rahoittamamme ohjelmat voivat vaihdella vuosittain majoittajayhteisön palautteen perusteella.

  Miten rahaston varat jaetaan?
  Rahasto on luotu hyödyttämään majoittajia, ja varojen jakamiseen kunakin vuonna vaikuttavat majoittajilta saatu palaute ja majoittajaneuvoston kanta. Varat voidaan esimerkiksi jakaa keskitetysti pienelle joukolle majoittajia, jotka tarvitsevat tukea, ovat saavuttaneet tietyn virstanpylvään tai ovat panostaneet uuteen, kaikkia hyödyttävään tuotteeseen.

  Esimerkkejä majoittajien työpajoissa esille tulleista mahdollisista ohjelmista:

  • hätäapu majoittajille kriisiaikoina
  • investoinnit uusiin tuotteisiin, joilla tuetaan majoittajien menestystä
  • vuotuinen majoittajan maksu valitulle joukolle majoittajia, jotka parhaiten edistävät Airbnb:n tarkoitusta
  • avustusohjelmat majoittajien ja heidän perheidensä koulutuskustannusten kattamiseksi.

  Ohjelma on joustava, ja vuoden 2020 supermajoittajien ja elämysjärjestäjien avustusrahastosta saatujen kokemusten perusteella haluamme, että majoittajat voivat vaikuttaa siihen, miten majoittajien rahaston varoja käytetään yhteisön hyväksi kunakin vuonna.

  Haluamme kuulla majoittajaneuvoston mielipiteen heti alusta alkaen, joten tapaamme neuvoston vuoden loppuun mennessä ja pyydämme palautetta lähestymistavastamme.

  Kuka päättää, miten rahat käytetään?
  Tarkoituksemme on luoda pysyvä rahasto, joka hyödyttää majoittajia ja jonka toimintaa ohjaavat majoittajien ideat ja palaute. Vaikka Airbnb:llä on viime kädessä yksinomainen päätösvalta varojen jakamisessa, teemme päätökset majoittajayhteisön neuvojen ja palautteen perusteella.

  Majoittajaneuvosto tapaa Airbnb:n johtajia säännöllisesti viedäkseen ideoita eteenpäin. Yhteistyömuotoihin kuuluvat myös viralliset majoittajafoorumit, joilla voidaan esitellä majoittajayhteisön ajatuksia.

  Jos yhtiöllä on lopullinen päätösvalta varojen käytöstä, onko majoittajilla todella vaikutusvaltaa rahaston toimintaan?
  Tämä ohjelma voi menestyä vain, jos majoittajat tuntevat sen antavan heille vaikutusmahdollisuuksia ja tukevan heidän toimintaansa, minkä vuoksi näemme ohjelman osana suurempaa kokonaisuutta. Tavoitteemme on luoda joukko ohjelmia, jotka antavat majoittajille mahdollisuuden saada äänensä kuuluville, kehittää virallinen menettelytapa ehdotusten tekemiseksi sekä perustaa merkittävä rahasto, joka muokkaa ajan mittaan tapaamme panostaa majoittajayhteisöömme.

  Vaikka Airbnb:llä on yksinomainen päätösvalta rahaston varojen käytöstä, rahoittamamme aloitteet tulevat majoittajayhteisöltämme tai ovat sen muokkaamia.

  Miksi odotatte, että rahaston arvo nousee miljardiin dollariin (USD), ennen kuin nostatte varoja rahastosta?
  Rahasto on pitkäaikainen sijoitus majoittajiimme, ja sen on tarkoitus olla olemassa niin kauan kuin Airbnb on olemassa. Haluamme, että voimme tukea paitsi nykyisiä majoittajia myös tulevia Airbnb-yhteisöön liittyviä majoittajia.

  Kun annamme rahaston kasvaa ensimmäiseen miljardiin dollariin, meillä on tulevaisuudessa enemmän mahdollisuuksia käyttää varoja uusiin aloitteisiin ja ohjelmiin, ja näin voimme varmistaa majoittajien aloitteiden rahoituksen pitkällä aikavälillä.

  Kerromme yhteisölle säännöllisesti tietoja rahaston arvosta. Ennen miljardin dollarin kynnysarvon saavuttamista jatkamme palautteen ja ehdotusten keräämistä yhteisöltämme ja näiden pohjalta luotujen aloitteiden rahoittamista samalla tavalla kuin nykyään.

  Entä jos rahaston arvo laskee tai ei koskaan nouse miljardiin dollariin (USD)?
  Toivomme, että rahaston arvo nousee miljardiin dollariin ja voimme tehdä rahastoon ajan mittaan ylimääräisiä osakelahjoituksia, yhteensä 2 % yhtiön arvosta.

  Sillä välin panostamme edelleen majoittajayhteisöltä tuleviin ideoihin ja aloitteisiin samalla tavoin kuin nykyäänkin niin, että majoittajaneuvosto voi auttaa meitä tekemään päätöksiä ja vaikuttaa niihin.

  Mitä Airbnb:n yhteisöapurahat ovat ja miten ne toimivat?
  Ennen kuin rahaston arvo nousee 1 miljardiin dollariin (USD), aiomme kerätä vuosittain 10 miljoonaa dollaria Airbnb:n suoraan maksamina avustuksina. Näillä varoilla tuetaan yleishyödyllisiä järjestöjä ja aloitteita majoittajien paikallisyhteisöissä. Majoittajaneuvosto voi vaikuttaa majoittajien palautteen perusteella siihen, ketä tuemme.

  Miten olette kehittäneet nämä aloitteet?
  Olemme kehittäneet nämä aloitteet majoittajilta saamamme laajan palautteen perusteella. Aloitimme palautteen keräämisen vuosina 2019 ja 2020 järjestämällä työpajoja ja kokoamalla yhteen kohderyhmiä, joissa oli mukana paljon erilaisia majoittajia. Aloitteet kokonaisuudessaan suunnitellaan yhteistyössä majoittajien kanssa. Tämä on sekä visiomme mukaista että suora seuraus majoittajien kanssa kuluneen vuoden aikana järjestämistämme työpajoista.

  Airbnb
  30. lokak. 2020
  Oliko tämä hyödyllistä?