VAKUUTUSYHTEENVETO

Japanin majoittajien vakuutusturva

Mikä on Japanin majoittajien vakuutusturva?

Japanin majoittajien vakuutusturva kattaa tapaukset, joissa majoittajalle* aiheutuu korvausvastuu tai muita kuluja, jotka liittyvät muiden henkilöiden loukkaantumiseen tai muiden henkilöiden omaisuudelle aiheutuneeseen vahinkoon kodin vuokraamisen vuoksi, sekä tapaukset, joissa majoittajalle aiheutuu vahinkoa, koska majoittajan omaisuus on vahingoittunut vieraan* majoittumisen vuoksi. Jos majoittajan omaisuus on vahingoittunut vieraan majoittumisen vuoksi, vakuutusturvaa sovelletaan, kun majoittajan ja vieraan välistä kiistaa ei voida ratkaista heidän kesken ja majoittaja ottaa yhteyttä Airbnb:hin.

Japanin majoittajien vakuutusturva on Sompo Japan Insurance Inc:n vakuutusohjelma.

Majoittajien ei tarvitse maksaa vakuutusmaksuja hyötyäkseen Japanin majoittajien vakuutusturvasta.

Ole hyvä ja tutustu seuraaviin tietoihin Japanin majoittajien vakuutusturvasta.

Vakuutuskausi

Tämä nykyisen vakuutusohjelman vakuutuskausi alkaa 31.7.2022 ja päättyy 31.7.2023.

Soveltamisala ja ehdot

Japanin majoittajien vakuutusturvan soveltamisala ja ehdot

Japanin majoittajien vakuutusturva maksetaan majoittajan omaisuuden tuhoutumisesta ja vastuusta tai muista kuluista, joita majoittajalle aiheutuu muiden henkilöiden loukkaantumisesta tai heidän omaisuutensa tuhoutumisesta kohteen vuokraamisen aikana.

  1. Vakuutetut majoitukset

Japanin majoittajan vakuutus kattaa kohteen*, jonka majoittaja omistaa, jota hän käyttää tai jota hän hallinnoi osana majoitustoimintaa.

(*) Kohde tarkoittaa hotelliliiketoimintalain mukaisesti hyväksyttyjä tiloja, jotka on sertifioitu kansallisen strategisia erityisalueita koskevan lain mukaisesti ja joista on ilmoitettu yksityismajoitusta koskevan liiketoimintalain mukaisesti, tai muita tiloja, joissa harjoitetaan samankaltaista majoitustoimintaa, edellyttäen kuitenkin, että kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät: – Tilan omistaa tai vuokraa majoittaja. – Tila on ilmoitettu Airbnb:n verkkosivustolla. – Tilan on varannut ja niitä käyttää henkilö, joka on hyväksynyt Airbnb:n palveluehdot ja käyttänyt Airbnb:n verkkosivustoa. Majoitustilat voivat olla siirrettäviä taloja, busseja, matkailuautoja, puumajoja ja muita majoitustiloja, jotka on pysäköity ja joita käytetään majoituspaikkoina. Kategoriaan sisältyvät myös veneet ja vesikulkuneuvot, jos niitä käytetään majoitustiloina.

  1. Majoittaja/majoittajat

Majoittajalla tarkoitetaan henkilöitä, jotka harjoittavat (*) majoitusliiketoimintaa.

  1. Vieras/vieraat

Vierailla tarkoitetaan (*) kotien vuokraamiseen liittyvän liiketoiminnan käyttäjiä, mukaan lukien heitä, jotka käyttäjä on kutsunut, ja heitä, jotka yhdessä käyttävät kotien vuokraamiseen liittyvää liiketoimintaa.

(*) Kotien vuokraamiseen liittyvällä liiketoiminnalla tarkoitetaan hotelliliiketoimintaa, jota säätelee hotelliliiketoimintaa koskeva laki (laki nro 138 vuodelta 1948) ja kansallisen strategian erityisalueita koskeva laki (laki nro 107 vuodelta 2013), tai majoitustoimintaa, jota säätelee majoitustoimintaa koskeva laki (laki nro 65 vuodelta 2017), tai muuta vastaavaa majoitustoimintaa sekä mitä tahansa edellä mainittuihin palveluihin liittyvää toimintaa, joka suoritetaan Airbnb:n digitaalista alustaa käyttäen tapahtuvien transaktioiden perusteella.

Vakuutuksen kattavuus (vastuuta koskevat ehdot)

Vakuutuskaudella sovellettava yläraja on 100°000 000 jeniä (JPY) tapaturmaa kohti.

Kattavuutta koskevat poikkeukset

Tärkeimmät asiat, joita Japanin majoittajan vakuutusturva ei kata (omaisuusvahinkojen korvaamista koskevat lausekkeet)

Seuraavat eivät sisälly kohteeseen:

– Valuutta, raha, jalometalli jalometalliharkkoina, setelit tai arvopaperit. – Maa, vesi tai muu aine maaperässä tai maan pinnalla; tätä ei kuitenkaan sovelleta maanparannuksiin, jotka koostuvat maiseman puutarhanhoidosta, tietöistä ja jalkakäytävistä (mutta sitä sovelletaan kaikkeen lisättyyn maahan tai tällaisen kiinteistön alla olevaan maahan) tai vedestä, joka on suljetussa säiliössä, putkistossa tai muussa käsittelylaitteessa. – Eläimet, mukaan lukien kotieläimet ja lemmikkieläimet. – Puutavara ja sato. – Vesikulkuneuvot, ilma-alukset, avaruusalukset ja satelliitit; tätä ei kuitenkaan sovelleta vesikulkuneuvoihin, jotka eivät ole käytössä kulkuneuvoina ja joita käytetään kohteina. – Ajoneuvot; tämä ei kuitenkaan sovelleta ajoneuvoihin, jotka eivät ole käytössä ajoneuvoina ja joita käytetään kohteina. – Maanalaiset kaivokset tai kaivoskuilut tai niiden sisällä olevat kiinteistöt. – Padot.

– Siirto- ja jakelulinjat yli 305 metrin päässä kohteesta.

Tärkeimmät tapaukset, joissa vakuutusrahaa ei makseta:

– Sota, voimankäyttö vieraassa maassa, vallankumous, hallituksen valtaus, sisällissota, aseellinen kapina tai muut vastaavat välikohtaukset tai mellakat. – Ydinreaktiosta tai ydinpolttoaineen tai ydinmateriaalin, radioaktiivisen elementin, radioisotoopin tai tällaisen materiaalin saastuttaman materiaalin atomituman hajoamisesta aiheutuneen säteilyn, räjähdyksen tai muun vahingon aiheuttamat vauriot tai niihin liittyvä onnettomuus, lukuun ottamatta ydinreaktioita tai radioisotooppien atomitumien hajoamista lääketieteelliseen, tieteelliseen tai teolliseen käyttöön. – Terrorismi. – Myrkyllisten biologisten tai kemiallisten materiaalien tosiasiallinen tai uhattu haitallinen käyttö. – Kohteelle aiheutuneet vahingot, jotka tapahtuvat muuna ajanjaksona kuin sinä, jona vieraat käyttävät kohdetta. – Majoittajien tahallisen virheen tai törkeän huolimattomuuden aiheuttama vahinko. – Jne.

Tärkeimmät tapaukset, joissa vakuutusrahaa ei makseta (vahingonkorvausvelvollisuutta koskevat lausekkeet)

– Sota, vieraan maan voimankäyttö, vallankumous, hallituksen valtaus, sisällissota, aseellinen kapina tai muut vastaavat välikohtaukset tai mellakat. – Ydinreaktiosta tai ydinpolttoaineen tai ydinmateriaalin, radioaktiivisen elementin, radioisotoopin tai tällaisen materiaalin saastuttaman materiaalin atomituman hajoamisesta aiheutuneen säteilyn, räjähdyksen tai muun vahingon aiheuttamat vauriot tai niihin liittyvä onnettomuus, lukuun ottamatta ydinreaktioita tai radioisotooppien atomitumien hajoamista lääketieteelliseen, tieteelliseen tai teolliseen käyttöön. – Majoittajien tahallisen virheen aiheuttamat vahingot. – Vastuu sukulaisille, jotka asuvat majoittajien kanssa. – Majoittajien työntekijöiden fyysisestä työkyvyttömyydestä aiheutuva vastuu heidän työskennellessään majoittajien palveluksessa. – Jos majoittajan ja toisen henkilön välillä on erityissopimus vahingonkorvauksesta, vastuu määräytyy tällaisen sopimuksen perusteella. – Jäteveden tai päästöjen aiheuttama vastuu. – Vastuu, joka johtuu lakimiesten, ulkomaisten rekisteröityjen lakimiesten, hyväksyttyjen julkisten tilintarkastajien, verokirjanpitäjien, arkkitehtien, suunnittelijoiden, maa- ja asuntotutkijoiden, oikeudellisten kirjurien, hallinnollisten kirjurien, eläinlääkäreiden tai muiden vastaavien henkilöiden ammatillisesta työstä. – Vastuu, joka aiheutuu minkä tahansa ilma-aluksen, auton tai aluksen tai ajoneuvon hallussapidosta, käytöstä tai hallinnasta kohteen ulkopuolella, lukuun ottamatta vahinkoja, jotka johtuvat auton tai aluksen tai ajoneuvon käytöstä tai hallinnasta kohteen ulkopuolella, kun tällaista autoa tai alusta tai ajoneuvoa käytetään tilan ulkopuolella kohteena. – Vuokrakohteen rakennustöistä, kuten peruskorjauksesta, laajennuksesta tai purkamisesta johtuva vastuu, lukuun ottamatta tapauksia, joissa majoittaja tekee oman yrityksensä työtä. – Jne.

Vakuutussaamiset

Vahinkoilmoitus

Jos majoittaja havaitsee vieraan tai kolmannen osapuolen loukkaantumisen tai omaisuusvahingon, majoittajan tulee ilmoittaa siitä heti Airbnb:lle, koska vakuutusta saatetaan soveltaa. Samoin jos majoittaja saa tietää majoittajan omistamalle tai hallinnoimalle omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, majoittajan tulisi ilmoittaa Airbnb:lle, kun hän ja hänen vieraansa eivät pysty sopimaan asian ratkaisemisesta 72 tunnin kuluessa siitä, kun hän ensimmäisen kerran otti yhteyttä vieraaseen, koska vakuutusta saatetaan soveltaa.

Vakuutussopimuksen toimittamista koskeva pyyntö

Tämä Japanin majoittajan vakuutusturvan yleiskatsaus ei sisällä kaikkia vakuutussopimuksen ehtoja. Pyydä kopio vakuutuskirjasta ottamalla yhteyttä Marsh Japan, Inc.:iin ja sisällytä viestiisi Airbnb-tilisi tiedot.

Vakuutuksenantaja

Sompo Japan Insurance Inc.