Syrjinnänvastainen käytäntö

Sitoutumisemme mukaan ottamiseen ja kunnioitukseen

Airbnb on pohjimmiltaan avoin yhteisö, joka pyrkii luomaan ihmisten välille yhteyksiä edistämällä merkityksellisiä, jaettuja kokemuksia. Yhteisöön kuuluu miljoonia ihmisiä käytännössä kaikista maailman maista. Se on huikean monimuotoinen yhteisö, jonka jäsenet edustavat monenlaisia kulttuureja, arvoja ja normeja.

Airbnb-yhteisö pyrkii luomaan maailman, joka hyväksyy ja vastaanottaa kaikki ihmiset riippumatta heidän taustastaan tai siitä, miten kaukaa he ovat tulleet. Tämä sitoutuminen perustuu kahteen periaatteeseen, jotka koskevat sekä Airbnb:n majoittajia että vieraita: mukaan ottaminen ja kunnioitus. Näiden periaatteiden ansiosta kaikki yhteisömme jäsenet voivat tuntea olonsa tervetulleiksi Airbnb-palvelussa taustastaan, kotimaastaan, uskonnollisuudestaan ja rakkauden kohteistaan riippumatta. Airbnb tiedostaa, että joillakin lainkäyttöalueilla on sallittua tai pakollista erottaa yksilöitä toisistaan esimerkiksi kansallisen alkuperän, sukupuolen, siviilisäädyn tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Yhteisö ei kehota majoittajia rikkomaan paikallisia lakeja eikä osallistumaan toimintaan, josta saattaa koitua heille oikeudellisia vastuita. Airbnb antaa lisäohjeita ja muuttaa tätä syrjimättömyyskäytäntöään näiden oikeuksien ja vaatimusten mukaisiksi tarvittavia alueita varten.

Emme oleta, että yksittäinen yritys voisi luoda yhteisymmärrystä kaikkien ihmisten välille, mutta uskomme, että Airbnb-yhteisö voi edistää kulttuurien välistä empatiaa ja ymmärrystä. Pyrimme tekemään kaikkemme, jotta voimme poistaa palvelustamme kaikenlaisen lainvastaisen puolueellisuuden, syrjinnän ja suvaitsemattomuuden. Haluamme kaikin tavoin edistää Airbnb-yhteisön (majoittajien, vieraiden ja palvelumme käyttöä harkitsevien ihmisten) kulttuuria, joka ei pelkästään tyydy noudattamaan lakeja ja säädöksiä. Sen vuoksi me kaikki, niin Airbnb:n työntekijät, majoittajat kuin vieraatkin, sitoudumme tutustumaan seuraavaan käytäntöön ja noudattamaan sitä yhteisömme vahvistamiseksi ja missiomme toteuttamiseksi: haluamme varmistaa, että kaikki tuntevat olevansa tervetulleita kaikkialla.

 • Mukaan ottaminen – vastaanotamme kaikki vieraat aidon vieraanvaraisesti ja avoimin mielin heidän taustastaan riippumatta. Liittyminen Airbnb-palveluun majoittajana tai vieraana merkitsee liittymistä yhteisöön, joka ei syrji ketään. Puolueellisuudella, ennakkoluuloilla, rasismilla ja vihalla ei ole sijaa palvelussamme eikä yhteisössämme. Majoittajien on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja, jotka estävät syrjinnän esimerkiksi rodun, uskonnon, kansallisen alkuperän ja muiden jäljempänä mainittujen tekijöiden perusteella. Sen lisäksi pyrimme ylittämään toiminnassamme pelkkien lain vähimmäisvaatimusten noudattamisen.
 • Kunnioitus kunnioitamme toisiamme toiminnassamme ja kohtaamisissamme. Airbnb tiedostaa, että paikalliset lait ja kulttuurinormit vaihtelevat maittain, ja odottaa, että majoittajat ja vieraat noudattavat paikallisia lakeja sekä kunnioittavat toisiaan toiminnassaan silloinkin, kun toisen osapuolen näkemykset eivät vastaa omia uskomuksia tai omaa kasvatusta. Airbnb:n jäsenet tuovat yhteisöön erittäin monimuotoisia kokemuksia, uskomuksia ja tapoja. Tuomalla ihmisiä yhteen erilaisista taustoista Airbnb edistää kaikkien ihmisten yhteisten ominaisuuksien ymmärtämystä ja arvostusta sekä horjuttaa harhaluuloihin, vääriin tietoihin ja väärinkäsityksiin perustuvia ennakkoluuloja.

Erityisohjeet Yhdysvalloissa ja EU:n alueella toimiville majoittajille

Yleisellä tasolla tutustumme kaikkiin sovellettaviin liittovaltion ja osavaltion lakeihin sekä paikallisiin lakeihin, jotka koskevat majoitusta ja julkisia majoituspaikkoja. Majoittajat voivat pyytää Airbnb:n asiakaspalvelusta lisätietoja velvollisuuksistaan noudattaa tätä Airbnb:n syrjimättömyyskäytäntöä. Airbnb julkaisee piakkoin lisää syrjintäkäytöntöihin liittyviä ohjeita Yhdysvaltojen ulkopuolisia oikeudenkäyttöalueita varten. Näiden periaatteiden ohjaamina Yhdysvaltojen ja EU:n alueen majoittajayhteisömme noudattaa näitä sääntöjä harkitessaan mahdollisia vieraita ja majoittaessaan heitä:

Rotu, ihonväri, etnisyys, kansallinen alkuperä, uskonto, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti tai siviilisääty

 • Airbnb:n majoittajat eivät saa
  • kieltäytyä vieraasta rodun, ihonvärin, etnisyyden, kansallisen alkuperän, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin eivätkä siviilisäädyn perusteella.
  • keksiä omia käyttöehtoja rodun, ihonvärin, etnisyyden, kansallisen alkuperän, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin eivätkä siviilisäädyn perusteella.
  • rajoittaa tilansa kuvauksessa vieraita tai ilmaista siinä vieraiden etusijaisuutta rodun, ihonvärin, etnisyyden, kansallisen alkuperän, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai siviilisäädyn perusteella.

Sukupuoli

 • Airbnb:n majoittajat eivät saa
  • kieltäytyä vuokraamasta tilaa vieraalle sukupuolen perusteella, paitsi jos majoittaja jakaa tiloja (kuten WC:n, keittiön tai muita tiloja) vieraan kanssa.
  • keksiä omia käyttöehtoja sukupuolen perusteella, paitsi jo majoittaja jakaa tiloja vieraan kanssa.
  • rajoittaa tilansa kuvauksessa vieraita tai ilmaista siinä vieraiden etusijaisuutta sukupuolen perusteella, paitsi jos majoittaja jakaa tiloja vieraan kanssa.
 • Airbnb:n majoittajat saavat
  • tarjota tilaa vieraille, jotka edustavat samaa sukupuolta majoittajan kanssa, kun majoittaja jakaa tiloja vieraan kanssa.

Vammaisuus

 • Airbnb:n majoittajat eivät saa:
  • kieltäytyä vieraasta todellisen tai oletetun vammaisuuden perusteella.
  • keksiä omia käyttöehtoja vieraan vammaisuuden perusteella.
  • arvioida itse, täyttääkö tila mahdollisen vammaisen vieraan tarpeet.
  • kysyä vieraan vammaisuuden asteesta tai hänen vammansa vuoksi käyttämistään apuvälineistä. Jos mahdollinen vieras kuitenkin mainitsee vammaisuutensa, majoittaja saa ja hänen täytyykin kysyä, täyttääkö tila mahdollisen vieraan tarpeet.
  • estää tai rajoittaa apulaitteiden käyttöä.
  • pyytää vammaisilta vierailta tavallista suurempaa vuokraa tai muita maksuja.
  • rajoittaa tilansa kuvauksessa vieraita tai ilmaista siinä vieraiden etusijaisuutta vammaisuuden perusteella.
  • kieltäytyä viestinnästä vieraiden kanssa käytettävissä olevilla tavoilla, kuten kaukokirjoittimella (kuulovammaiset) tai sähköpostilla (näkövammaiset, jotka käyttävät näytönlukijaa).
  • kieltäytyä kohtuullisista joustoista esimerkiksi siinä tapauksessa, että vammainen vieras pyytää pieniä muutoksia sääntöihin, kuten vamman vuoksi tarvittavan opaskoiran ottamista mukaan tai tilan lähellä olevan pysäköintipaikan käyttämistä. Kun vieras pyytää tällaista joustoa, majoittajan ja vieraan on keskusteltava yhdessä, miten tila saadaan vieraan tarpeiden mukaiseksi.
 • Airbnb:n majoittajat saavat:
  • tarjota todenmukaiset tiedot tilan esteettömyydestä (tai sen puutteesta), jotta vammaiset vieraat voivat arvioida itse, vastaako tila heidän tarpeitaan.

Omat mieltymykset

 • Airbnb:n majoittajat saavat
  • (ellei edellä toisin mainita) kieltäytyä vuokraamasta tilaa käyttäen muita kuin lain kieltämiä perusteita. Airbnb:n majoittajat saavat esimerkiksi, ellei laki sitä kiellä, kieltäytyä vuokraamasta tilaa vieraille, joilla on lemmikkieläimiä, tai tupakoiville vieraille.
  • edellyttää, että vieraat kunnioittavat tilojen ruoka-ainerajoituksia (esimerkiksi kosher- tai kasvisruokavaliota noudattava majoittaja saattaa vaatia, että vieraat noudattavat kyseisiä rajoituksia).
  • Mikään tämän käytännön kohta ei estä majoittajaa kieltäytymästä vieraasta sellaisten ominaisuuksien perusteella, jotka eivät ole kansalaisoikeuksien suojaamia tai liity läheisesti tiettyyn suojausluokkaan. Airbnb:n majoittaja voi esimerkiksi kieltäytyä vieraasta, joka haluaa tupakoida vuokraamassaan tilassa, ja rajoittaa vieraiden määrää tilassa.

Kieltäytyminen vieraista. Majoittajien kannattaa muistaa, että kieltäytyminen ei tunnu kenestäkään mukavalta. Vaikka majoittajalla voi olla laillinen ja oikeutettu syy kieltäytyä mahdollisesta vieraasta, ja hän on perustellutkin sen, kyseinen yhteisömme jäsen saattaa silti tuntea itsensä ulkopuoliseksi. Majoittajien on pyrittävä olemaan ystävällisiä vieraille taustoista riippumatta. Majoittajat, jotka kieltäytyvät usein johonkin suojausluokkaan kuuluvista vieraista (vaikka syy olisi perusteltu) heikentävät yhteisöä, koska mahdolliset vieraat eivät sen vuoksi tunne oloaan tervetulleiksi, ja Airbnb saattaa poistaa Airbnb-palvelusta majoittajia, joilla on taipumus käyttäytyä tällä tavalla.

Erityisohjeet Yhdysvaltojen ja Euroopan Unionin ulkopuolella toimiville majoittajille

Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin ulkopuolella joissain maissa tai yhteisöissä sallitaan tai jopa vaaditaan, että ihmiset tekevät erotteluja esimerkiksi siviilisäädyn, kansallisen alkuperän, sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella, mikä rikkoo yleistä syrjinnänvastaista ajattelutapaamme. Näissä tapauksissa emme vaadi majoittajia rikkomaan paikallisia lakeja emmekä myöskään hyväksy, että vieraat altistavat majoittajansa todelliselle ja osoitettavissa olevalla pidätysvaaralle tai henkilöönsä tai omaisuuteensa kohdistuvalle fyysiselle vahingolle. Tällaisilla alueilla asuvien majoittajien tulisi kertoa ilmoituksessaan kyvyttömyydestään majoittaa tietynlaisia vieraita, jotta mahdolliset vieraat olisivat tietoisia ongelmasta ja jotta Airbnb voi vahvistaa tällaisten toimien tarpeellisuuden. Kun majoittajat kertovat tällaisista rajoituksista, odotamme majoittajien käyttävän selkeitä, asiallisia ja ei-loukkaavia termejä. Herjoilla ja loukkauksilla ei ole sijaa palvelussamme eikä yhteisössämme.

Mitä tapahtuu, jos majoittaja ei noudata tähän liittyviä käytäntöjämme?

Jos tietyn tilan tiedoissa on käytetty tämän syrjimättömyyskäytännön vastaista kieltä, majoittajaa pyydetään poistamaan kyseinen teksti, vahvistamaan ymmärryksensä asiasta ja ilmoittamaan aikomuksensa noudattaa tätä käytäntöä ja sen periaatteita. Lisäksi Airbnb voi harkintansa mukaan ryhtyä toimiin ja mahdollisesti poistaa kyseisen majoittajan Airbnb-palvelusta.

Jos majoittaja kieltäytyy vieraista asiattomasti suojausluokan perusteella tai käyttää kieltä, joka viittaa tässä käytännössä kiellettyihin vaikuttimiin, Airbnb ryhtyy toimiin ja voi poistaa kyseisen majoittajan palvelusta.

Airbnb-yhteisön kasvaessa pyrimme edelleen varmistamaan, että Airbnb:n käytännöt ja toimintatavat ovat johdonmukaisia tärkeimmän tavoitteemme kanssa: haluamme varmistaa, että sekä vieraat että majoittajat tuntevat olevansa tervetulleita ja että heitä kunnioitetaan kaikissa toimissaan Airbnb-palvelussa. Se on vähintä, mitä suuri yleisö, yhteisömme ja me itse voimme tehdä.